Podmienky ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci našej advokátskej kancelárie.

Ak máte akékoľvek otázky, môžete náš kontaktovať telefonicky na +421 2 52 921 465, e-mailom na kancelaria@akjk.sk alebo poštou na adresu nášho sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby v Čl. 12 až 22 GDPR, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na nás vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18) ako aj ďalšími predpismi.

Dodržiavame Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. So schváleným Kódexom správania pre spracúvanie osobných údajov advokátmi sa môžete oboznámiť na stránke Úradu na ochranu osobných údajov v sekcii Schválené kódexy správania (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/schvalene-kodexy-spravania).

Prečo spracúvame osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je z našej strany nevyhnutné najmä preto, aby sme mohli:

-          poskytovať právne služby našim klientom a vykonávať advokátske povolanie;
-          plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a 
-          chrániť oprávnené záujmy nás, našich klientov a iných osôb.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr.:

-          našim zamestnancom,
-          osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb,
-          zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom,
-          našim účtovným poradcom,
-          naším profesionálnym poradcom (napr. audítorom),
-          Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo
-          poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci v zmysle Čl. 12 až 22 GDPR, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Orgán verejnej moci sa v zmysle Čl. 4 ods. 9 GDPR nepovažuje za príjemcu osobných údajov.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, pričom na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

·         Výkon advokácie

Právny základ podľa GDPR:

Poskytovanie právnych služieb v zmysle Čl. 6 ods. 1 písm. c), vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa Čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Súvisiace predpisy:

Zákon o advokácii, Advokátsky poriadok, Občiansky zákonník, Obchodný zákonník

·         Poskytovanie iných ako právnych služieb

Právny základ podľa GDPR:

Plnenie zmluvy podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Súvisiace predpisy:

Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov

·         Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory

Právny základ podľa GDPR:

Plnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa Čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR, verejný záujem podľa Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo obhajovanie právnych nárokov podľa Čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Súvisiace predpisy:

Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR

·         Účely týkajúce sa ochrany oprávnených záujmov

Právny základ podľa GDPR:

Oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa Čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR

Súvisiace predpisy:

GDPR, Občiansky a Obchodný zákonník, Trestný poriadok, Trestný zákon, Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok, Správny súdny poriadok, Správny poriadok, Zákon o priestupkoch, Zákon o konkurze a reštrukturalizácii

·         Marketingové účely

Právny základ podľa GDPR

Súhlas dotknutej osoby podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR alebo oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa Čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR

Súvisiace predpisy:

Zákon o advokácií, Zákon o elektronických komunikáciách, Zákon o reklame, Zákon o ochrane spotrebiteľa, Občiansky zákonník

·         Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Právny základ podľa GDPR

Čl. 89 GDPR

Súvisiace predpisy:

Zákon o archívoch a registratúrach Uznesenie 29/11/2011 Predsedníctva SAK zo dňa 01.12.2011 o odporúčanom spôsobe vedenia spisovej agendy

·         Personalistika a mzdy

Právny základ podľa GDPR

Plnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem podľa Čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR prípadne aj plnenie zmluvy podľa Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa Čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR)

Súvisiace predpisy:

Zákonník práce, Zákon o advokácií a ďalšie predpisy

·         Účtovné a daňové účely

Právny základ podľa GDPR

Plnenie zákonnej povinnosti podľa Čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Súvisiace predpisy:

Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní

Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje?

 Osobné údaje našich klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr.:

-          našim zamestnancom,
-          osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb,
-          zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom,
-          našim účtovným poradcom,
-          naším profesionálnym poradcom (napr. audítorom),
-          Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo
-          poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory našej kancelárie, vrátane zamestnancov týchto osôb

Aj keď máme z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci v zmysle Čl. 12 až 22 GDPR, sme povinní prekaziť spáchanie trestného činu a takisto máme povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania legalizácii príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu. Orgán verejnej moci sa v zmysle Čl. 4 ods. 9 GDPR nepovažuje za príjemcu osobných údajov.

Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov to tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) nezamýšľame.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, pričom na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov.

Kniha došlej pošty, Kniha odoslanej pošty

Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokát počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky.

Inventárny zoznam

Inventárny zoznam archivuje advokát počas desiatich rokov od jeho spísania.

Elektronický menoslov klientov a protokol klientského spisu


Ak advokát vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia.

Menoslov klientov a protokol klientského spisu

Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov.

Klientský spis

Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať. Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu. Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

Ako o Vás získavame osobné údaje?


Ak ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na našu schopnosť poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj našu povinnosť odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o našich klientoch môžeme získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb.
Ak nie ste náš klient, Vaše osobné údaje najčastejšie získavame od našich klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môžeme osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe nášho zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?


Ak o Vás spracúvame osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov.
Ako klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom ako aj ich opravu. Ak spracúvame osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa Čl. 22 GDPR.
Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu našej zákonnej povinnosti zachovávať mlčanlivosť a poukazom na Čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“

Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

Spracúvanie súborov cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré zlepšujú používanie webstránky napr. tým, že umožňujú rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia, zapamätaním voľby návštevníka pri otváraní nového okna, meraní návštevnosti webstránky alebo spôsobu jej využívania pre jej užívateľské zlepšovanie. Naša webová stránka používa súbory cookies na účely správneho zobrazovania internetovej stránky a sledovania návštevnosti. Použité súbory cookies nespracúvajú žiadne osobné údaje, vrátane IP adresy, geografickej polohy alebo histórie prechádzaného obsahu.

Ukladaniu týchto súborov do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek zabrániť nastavením Vášho webového prehliadača. Nastavenie Vášho prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 Zákona o elektronických komunikáciách považované za Váš súhlas s používaním cookies na našej stránke.

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo sa môžu stať neaktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.