Advokáti

Martin Keltoš Mgr

Mgr. Martin Keltoš

konateľ spoločnosti, advokát

____________________

TEL:  +421 905 722 554
keltos@akjk.skPracovné skúsenosti, vzdelanie:

Po ukončení stredoškolského štúdia začal študovať na Právnickej fakulte…

Univerzity Komenského v Bratislave. Praktické skúsenosti v oblasti práva získaval už počas vysokoškolského štúdia v advokátskej kancelárii JUDr. Petra Keltoša, kde sa ako právny asistent venoval najmä oblasti práva obchodných spoločností a realitného práva. Od roku 1996, po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, začal pôsobiť ako advokátsky koncipient v advokátskej kancelárii JUDr. Petra Keltoša. Po úspešnom absolvovaní advokátskych skúšok bol zapísaný ako advokát do zoznamu advokátov Slovenskej advokátskej komory.

Počas svojej praxe získal skúsenosti najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva a realitného práva. Poskytoval právnu pomoc významnému obchodnému reťazcu pri jeho vstupe na slovenský trh a realitných akvizíciách. Poskytuje právne poradenstvo fyzickým aj právnickým osobám, a to najmä formou zastupovania v súdnych konaniach, formou konzultácií, vypracovania právnych analýz, stanovísk a iných právnych dokumentov, ako aj formou účasti na rokovaniach. Ovláda ruský a anglický jazyk.

Pracovné skúsenosti:

2008  Advokát ako spoločník a konateľ Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s.r.o., Mickiewiczova 2, 811 07  Bratislava
2001–2008  Advokát (člen Slovenskej advokátskej komory)
1996–2000  Advokátsky koncipient u JUDr. Petra Keltoša, Šafárikovo nám. 2, 811 02  Bratislava

Vzdelanie

1991–1996  Univerzita Komenského v Bratislava, Právnická fakulta, Ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa
1987–1991  Stredná priemyselná škola, Kvačalova, Bratislava

Anna Kneževićová Mgr

Mgr. Anna Kneževićová

advokát

____________________

TEL:  +421 905 388 640
knezevicova@akjk.skPracovné skúsenosti, vzdelanie:

Absolvovala štúdium práva na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave...

S praktickou stránkou študovaného odboru sa oboznámila v advokátskej kancelárii JUDr. Ľubomíra Schweighofera, kde ešte počas štúdia na vysokej škole pôsobila ako právna asistentka a kde nadobudla skúsenosti predovšetkým v oblasti vymáhania pohľadávok či problematiky obchodných spoločností a obchodného registra.

Po úspešnom ukončení Právnickej fakulty začala pôsobiť v advokátskej kancelárii Mgr. Martina Keltoša, a následne, od spojenia advokátskej kancelárie Mgr. Martina Keltoša s advokátskou kanceláriou JUDr. Radovana Juriku, vykonáva právnu prax v kancelárii Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s.r.o. V októbri 2008 úspešne absolvovala advokátske skúšky a je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. V rámci pôsobenia v advokátskej kancelárii poskytuje právne poradenstvo tak fyzickým ako aj právnickým osobám, formou konzultácií, vypracovania právnych analýz, stanovísk a iných právnych dokumentov, formou účasti na rokovaniach či zastupovania v súdnych a iných konaniach. Má skúsenosti najmä v oblasti obchodného práva, občianskeho práva, pracovného práva a správneho práva.

Vzdelanie

Október 2008  Advokátska skúška
1997–2003  
Právnická fakulta, Univerzita J. A. Komenského v Bratislave
1992–1996  Gymnázium Ladislava Novomeského, Bratislava

Mária Sokolová JUDr

JUDr. Mária Sokolová

advokát

____________________

TEL:  +421 903 557 872
sokolova@akjk.skPracovné skúsenosti, vzdelanie:

Právnické vzdelanie získala na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2007 získala na Trnavskej univerzite v Trnave titul doktor práv...

V priebehu vysokoškolského štúdia získavala praktické skúsenosti najmä v oblasti konkurzného práva v spoločnosti HYDROSTAV, a.s. v konkurze.

Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave začala pôsobiť v spoločnosti Advokátska kancelária JURIKA & KELTOŠ, s.r.o., kde vykonávala právnu prax na pozícii advokátskeho koncipienta, následne po úspešnom absolvovaní advokátskej skúšky ako advokát.

Počas svojej právnej praxe získala skúsenosti najmä v oblasti občianskeho práva, obchodného práva a správneho práva. Poskytuje právne poradenstvo spočívajúce najmä v právnych konzultáciách, zastupovaní klientov v súdnych, správnych a rozhodcovských konaniach, vyhotovovaní právnych stanovísk, analýz a kontraktuálnych dokumentov. Má rozsiahle praktické skúsenosti v oblasti práva obchodných spoločností, verejného obstarávania, stavebného práva a správneho práva.

JUDr. Mária Sokolová je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory. Ovláda anglický jazyk.

Vzdelanie

Apríl 2011  Advokátska skúška
Jún 2008     Rigorózna skúška
2002–2006  Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave
1998–2001  Gymnázium Levice